Gå til Blatchford Norge

 

§3 Rekvisisjon

[Endret 1/03, 1/06]
Avklaring
Dersom ortopediingeniøren er usikker på, eller faglig uenig i, legens rekvisisjon, må han avklare dette med legen før fremstilling av hjelpemidlet iverksettes. Likeledes må en bruker av et ortopedisk hjelpemiddel, som ikke finner at hjelpemidlet er hensiktsmessig, ta dette opp med rekvirenten. Ortopediingeniør og bruker kan ikke tilsidesette legens spesifisering av tilvirkningen i rekvisisjonen.

Endret behandlingsopplegg
[Endret 6/01, 9/06]
Det er ikke anledning til å rekvirere og tilpasse hjelpemidler for folketrygdens regning med mindre funksjonsforstyrrelsen har stabilisert seg i en slik grad at det anses på det rene at behovet for hjelpemidlet er varig.

Det vil imidlertid kunne tenkes tilfelle hvor funksjonsforstyrrelsen på kort tid endrer seg så meget at hjelpemidlet ikke lenger kan benyttes og et annet hjelpemiddel må tilpasses. Det kan da rekvireres nytt hjelpemiddel hvis endringen var uventet, eller at hensynet til rehabiliteringsprosessen tilsa at det var helt nødvendig å rekvirere et midlertidig hjelpemiddel. Rekvirenten må ikke rekvirere ortopediske hjelpemidler når det er åpenbart at funksjonsforstyrrelsen må forventes å endre seg raskt, og det ikke foreligger meget tungtveiende grunner til å rekvirere et midlertidig hjelpemiddel.

Tilsvarende gjelder dersom funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at det er vanskelig å avgjøre om kirurgisk eller konservativ behandling er å foretrekke. Det bør da ikke rekvireres et hjelpemiddel før det er overveiende sannsynlig at kirurgisk behandling ikke kommer på tale.

Ferdigattest
[Endret 9/04, 9/06]
Når et ortopedisk hjelpemiddel leveres til et medlem skal alltid en autorisert ortopediingeniør stå faglig ansvarlig. Dette ansvaret omfatter både den tekniske kvaliteten på hjelpemiddelet som produkt, og tilpasningen til det enkelte medlem. Ortopediingeniøren skal også gå god for at medlemmet har fått nødvendig opplæring i bruken av hjelpemidlet og dermed har tilstrekkelig forståelse av hjelpemidlets funksjon til å kunne nyttiggjøre seg det. Dette bekreftes ved at ortopediingeniøren underskriver en ferdigattest.

I tillegg til at ortopediingeniøren attesterer for hjelpemiddelets kvalitet skal medlemmet selv ved sin underskrift bekrefte at hjelpemidlet er mottatt i henhold til rekvisisjonen, at det er hensiktsmessig og at medlemmet er trenet i bruken av det. Hvis medlemmets funksjonshemming er av en art som gjør det vanskelig å gi slik bekreftelse ved underskrift kan en pårørende eller en representant for annet helsepersonell kvittere for medlemmet.

Hvis medlemmet av en eller annen grunn unnlater å bekrefte at hjelpemiddelet er mottatt kan NAV Helsetjenesteforvaltning ikke betale for det med mindre opprinnelig rekvirerende lege bekrefter at hjelpemiddelet er levert i henhold til den opprinnelige rekvisisjonen.

Dersom medlemmet påpeker tekniske feil/mangler/uhensiktsmessig utforming ved hjelpemidlet etter at ferdigattest og mottakskvittering er gitt, bør dette uten opphold tas opp med leverandøren, eventuelt også med rekvirerende lege, slik at hjelpemidlet kan gjøres hensiktsmessig. 

Fornyelse
[Endret 9/04, 9/05, 9/06]
Rekvirerende lege skal angi for hvilket tidsrom rekvisisjonen kan gjelde. Hvis rekvirerende lege ikke har angitt at medlemmet selv kan søke om fornyelser innefor en gitt tidsramme kreves rekvisisjon fra godkjent lege etter forskriftens § 3 også ved fornyelse. Legens rekvisisjon skal skrives ut på blankett NAV 10-07.10.

Fem år er en øvre grense for hvor lenge en rekvisisjon fra lege kan gjelde ved fornyelse. Etter fem år må det innhentes ny rekvisisjon fra lege. Unntak kan gjøres i inntil ti år når rekvirerende lege har godtgjort at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, f.eks. ved protese eller ved ortose til varig parese/paralyse. Medlemmets rett til selv å søke om fornyelser er begrenset til det tidsrom rekvirerende lege har angitt. Det er et vilkår at nødvendig behov er tilstede som følge av slitasje eller vesentlig endring av form av den kroppsdel hjelpemidlet er tilpasset. I tillegg skal en autorisert ortopediingeniør ved sin underskrift alltid bekrefte at behov for fornyelse foreligger, og at behovet ikke kan tilfredsstilles gjennom reparasjon eller justering av det hjelpemidlet medlemmet allerede har. Rekvirering av fornyelse klart hyppigere enn normal slitasje tilsier kan bare foretas av godkjent legespesialist.

Det er videre et vilkår at søknaden fra medlemmet selv ikke avviker fra de spesifikasjoner som er gitt av rekvirerende lege. Er det tvil om rekvisisjonen medfører slikt avvik, skal saken forelegges rekvirerende lege. For at et hjelpemiddel ikke skal ha avvikende spesifikasjoner kreves det at det skal benyttes samme type modelleringsteknikk/utformingsmetode og samme type komponenter eller komponenter med tilsvarende funksjon og på tilsvarende kostnadsnivå.

Ved rekvirering av fotsenger eller ortopedisk fottøy ut over de fastsatte antallsbegrensningene må godkjent legespesialist søke om dette. Hvis legen har gitt fullmakt for fem år kan medlemmet selv søke NAV lokalt om fornyelse av fottøy ut over antallsbegrensningene. Se forskriftens § 3 punkt 4. Medlemmet kan bare søke om fottøy ut over de fastsatte antallsbegrensningene hvis NAV lokalt tidligere har innvilget fottøy ut over de fastsatte antallsbegrensningene etter søknad fra lege.

Når medlemmet selv søker om fornyelse skal dette foretas på blankett NAV 10-07.11.

Når en fastlege skriver ut en erklæring om forlengelse av fullmaktsperioden må erklæringen inneholde medlemmets navn og personnummer, type hjelpemiddel, rekvirentens navn, den opprinnelige vedtaksdato fra NAV lokalt og det antall år fullmakten forlenges med.

Kopi av fastlegens erklæring vedlegges blankett NAV 10-07.11 når denne sendes til NAV lokalt.

Fastlegen krever godtgjørelse som ved en konsultasjon.

Ferdigattest skal skrives ut på blankett NAV 10-07.12.
 
Ved anskaffelse
[Endret 9/04]
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering har samme rekvisisjonsrett som spesialist i ortopedisk kirurgi, se forskriftens § 3 nr. 1.

Spesialist i nevrologi og revmatologi kan utferdige rekvisisjon når det gjelder funksjonshemminger av nevrologisk/revmatologisk art, men kun til ortoser og ortopedisk fottøy. Spesialist i indremedisin kan utferdige rekvisisjon til fotsenger og ortopedisk fottøy ved diagnosen diabetes mellitus.

Spesialist i barnesykdommer (pediatri) kan utferdige rekvisisjon for ortopediske hjelpemidler i behandlingen av klumpfot (pes equino varus) og hofteleddsdysplasi hos nyfødte.
 
Vedlikehold
[Endret 1/03, 9/06]
Såling/flikking av ortopedisk fottøy anses som vedlikehold av ortopedisk hjelpemiddel, og utgiftene i den forbindelse dekkes av folketrygden.

Såling/flikking av alminnelig fottøy (som kan kjøpes i skoforretning/sportsforretning e.l.) dekkes ikke, selv om det har vært utført spesiell tilpasset endring av skoen, se § 2 første ledd bokstav b. Vedlikehold av den aktuelle endring kan imidlertid dekkes.