Gå til Blatchford Norge

Øvrige relevante paragrafer fra rundskriv §10-7i

§ 4 Avtale med ortopediske verksteder og forhandlere
[Endret 9/06]
NAV Drift og Utvikling utarbeider liste over ortopediske verksteder og leverandører som det er inngått avtale med om levering av og priser på ortopediske hjelpemidler, se forskriftens § 4 første ledd. Se vedlegg 3 for verksteder/leverandører som har inngått avtale, samt gjeldende timepriser.

§ 9 Alminnelig fottøy
[Endret 6/99, 6/01, 9/06]
Folketrygdens regelverk for ortopedisk fottøy, som for eksempel bestemmelsene om rekvisisjon, ferdigattest, direkte oppgjør, reiseutgifter osv., gjelder ikke ved anskaffelse av alminnelig fottøy. Medlemmet kan få utgifter til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse refundert av NAV lokalt.

“To hele nummer” tilsvarer omlag 1,5 cm.

Se § 13 Saksbehandling for kontoføring.

§ 10 Forhåndstilsagn - direkte oppgjør

§ 10 Nr. 1 forhåndstilsagn
[Endret 1/04, 2/06, 9/06]
Når NAV lokalt gir forhåndstilsagn om ortopedisk fottøy og fotsenger, bør medlemmet informeres om de generelle bestemmelsene om egenbetaling.

Ortopedisk hjelpemiddel
[Endret 9/04, 9/06]
I 2003 blir det innført elektronisk fakturering av ortopediske hjelpemidler. Det elektroniske kontrollprogrammet angir hvordan fakturaene skal spesifiseres.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet mønsteravtale for direkte oppgjør med forhandler av ortopediske hjelpemidler som har inngått avtale om pris og leveranse.

Ortopediske verksteders oppgjør med folketrygden er basert på direkte oppgjør med NAV Helsetjenesteforvaltning. Ordningen bygger på tillit til at folketrygden ikke påføres unødige utgifter.

Det forutsettes at markedsføring ikke medfører merutgifter for folketrygden.

§ 12 Dekning av utgifter til reise og opphold
[Endret 6/01, 7/04, 5/05, 9/06]
Etter regler og takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet dekkes utgifter til skyss, til ledsagelse og til opphold utenfor hjemstedet i forbindelse med reise til nærmeste leverandør av hensiktsmessig ortopedisk hjelpemiddel eller protese etter denne forskrift. Dette gjelder også ved nødvendig reise for reparasjon, vedlikehold og fornyelse. Ved reise til ortopedisk verksted regnes alle verksteder innen helseregionen som nærmeste verksted.

Utlegg til reise og opphold refunderes av NAV lokalt. I spesielle tilfeller hvor det er nødvendig å rekvirere transport på forhånd kan det ortopediske verkstedet skrive ut rekvisisjon på blankett NAV 10–7.45. Det skal ikke betales egenandel på utgifter til reise og opphold som refunderes etter forskriftens § 12.